Informacje dla wspierających naszą parafię

  • za 2018 r.

Wiele osób, poprzez dokonywanie wpłat na konto parafii wspiera różnorakie prace i wydatki związane: z bieżącym utrzymaniem kościoła, remontem pomieszczeń używanych przez grupy parafialne, zbieraniem funduszy na remont dachu naszej świątyni (wymianę blachy i ocieplenie stropu itd).

Ponieważ do końca kwietnia br. należy złożyć rozliczenia podatkowe za rok 2018 r., pragniemy przypomnieć wszystkim, którzy w minionym roku dokonali wpłat na konto parafii, że istnieje możliwość odliczenia od dochodu wymienionej darowizny a ponadto otrzymania nadpłaty. Wysokość nadpłaty uzależniona jest m.in. od progu podatkowego. Poniżej podajemy praktyczne informacje dla osób chcących w zeznaniu podatkowym za 2018 r. odliczyć darowiznę „na cele kultu religijnego”.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz 1509 z póź. zm.) od dochodu można odliczyć m.in. darowizny: z przeznaczeniem na cele kultu religijnego (wydatki o których wspomniano). Wysokość darowizny podlegającej odliczeniu wynosi aż 6% rocznego dochodu. Należy jednak pamiętać, że łączna kwota odliczeń (wszystkie darowizny) z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % rocznego dochodu.

Podstawą odliczenia darowizny jest wpłata na rachunek bankowy z zaznaczeniem „darowizna na cele kultu religijnego”. Wymagane są zatem dowody dokonanych wpłat (przekazy bankowe / pocztowe) a w przypadku przelewu – wyciągi bankowe.

Przykładowe odliczenie darowizny w zeznaniu podatkowym za 2018 r.

Roczny dochód podatnika w 2018 r. wyniósł 40.000 zł., jako „darowizna na cele kultu religijnego” wpłacił kwotę np. 500 zł. Kwotę 500 zł wpisujemy w załączniku PIT-O w poz. 13 podatnik lub w pozycji 14 małżonek i powtarzamy ją odpowiednio w poz. 32 lub 33, następnie kwotę tą przenosimy do zeznania podatkowego PIT-37 do poz. 99 lub 100, jeżeli rozliczamy się zeznaniem podatkowym PIT-36 w poz. 171 lub 172. Dodatkowo w PIT-O w części D.1 (informacja o obdarowanym i darowiźnie) wpisujemy dane identyfikacyjne i adres obdarowanego a w pozycji 4 (podatnik) lub 5 (małżonek) kwotę darowizny. Po sporządzeniu zeznania rocznego wystąpi nadpłata w wysokości 90 zł (nadpłata podatku wynikająca z odliczenia darowizny od dochodu w wysokości 500 zł).

Darowizny „na cele kultu religijnego” można wpłacać na rachunek bankowy naszej parafii: 60 1020 3958 0000 9302 0068 7970. Możliwość odliczenia od podatku (kwot wpłaconych w obecnym roku tzn. 2019) będzie w 2020 r. Bóg zapłać za zrozumienie i wspieranie różnorakich dzieł prowadzonych w naszej parafii.

 
Zachęcamy także, aby przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych za 2018 r. przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz Fundacji „Nasza Przyszłość”, która patriotycznie i po katolicku wychowuje młodzież. Wystarczy, że w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpiszemy nr KRS Fundacji „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” – 0000091141.

W naszym Domu Parafialnym służymy pomocą w wypełnianiu zeznania podatkowego dla rencistów, emerytów i innych płatników. Dodatkowe informacje uzyskamy w sklepiku parafialnym lub w Biurze Radia Maryja (dom parafialny I piętro). RAZEM CZYNIMY WIELE DOBREGO!

 
Informujemy jednocześnie, że przy dokonywaniu rozliczeń nie można przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz naszej parafii, ponieważ nie figuruje ona w Krajowym Rejestrze Sądowniczym – nie jest organizacją pożytku publicznego.